Landstede Groep

Algemeen

We begeleiden leerlingen zo goed mogelijk. Zowel bij het leren als bij andere vragen. Dit doen wij op verschillende manieren en met verschillende deskundigen.

De mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De eerste twee jaar is dat dezelfde persoon. Je mentor helpt je bij je studie en houdt je resultaten in het oog. Daarnaast begeleidt je mentor jou in het eerste jaar met het kiezen van bijvoorbeeld een Talentclass, een project of een module. In de LOB-les leer je wie je bent en wat je kunt en wat je wilt. Je wordt je bewust van je competenties. In het eerste jaar gaat de mentor bij zijn mentorleerlingen op huisbezoek. De mentor is ook degene bij wie je kunt aankloppen met vragen en problemen. Ook als die niet met school te maken hebben. Kan de mentor niet helpen, dan zorgt hij of zij er voor dat je verder wordt geholpen.

Intern begeleider
Je kunt bij jouw intern begeleider (IB’er) terecht als je er met je mentor niet helemaal uit komt. De IB’er helpt leerlingen met een hulpvraag. Dit kan op verzoek van de leerling of op voorstel van de schoolleiding, mentor, docent, decaan of ouders. Het kan gaan om persoonlijke problemen, conflicten en leerproblemen.
De IB’er werkt in een netwerk samen met de ouders, mentor, coördinator leerlingbegeleiding, orthopedagoog, zorgleerlingbegeleider, Villa, Schoolcoaches en externen (CJG).

Extra begeleiding
Tijdens je hele opleiding kun je in elke klas hulp krijgen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Dat geldt ook als je het lastig vindt om huiswerk te plannen. Tenslotte zijn er trainingen waarin je leert omgaan met faalangst of waarin je werkt aan je sociale vaardigheden.

StudyBuddy (huiswerkbegeleiding)
In alle klassen 1, 2 en in klas 3 van de vhbo en academische route, kun je na schooltijd begeleiding krijgen bij het maken van het huiswerk. Die begeleiding krijg je dan van leerlingen uit de bovenbouw, die hiervoor een training hebben gehad. Zij geven je extra uitleg over wiskunde, Engels, rekenen, of waar je maar moeite mee hebt. Je kunt je voor deze begeleiding per periode inschrijven. We vragen hiervoor een vergoeding van € 5,- per uur.

ICT-les
In klas 1 krijg je een periode ICT-les. Hier leer je bijvoorbeeld hoe je een goede mappenstructuur kunt maken op je laptop (Windows), zodat je je documenten altijd weer snel terug kunt vinden. Ook krijg je allerlei tips over het werken met Word, Powerpoint en social media. Kennis die goed van pas komt op school, maar ook in je studie of werk ná het Ichthus College!

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Elke week krijg je een LOB-les van je mentor. Daarin ontdek je wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In deze lessen word je bewust van welke keuzes je maakt. Dat begint al bij klas 1 bij de keuze voor een Talentclass of een project of een masterclass. De Leerloopbaanbegeleider helpt je ook met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze. De leerloopbaanbegeleider helpt je bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke studie en beroepsrichting. Hij doet dit onder andere met voorlichtingslessen, voorlichtings-avonden en door nauw contact te onderhouden met de mentoren. Je zult vooral vanaf leerjaar 2 vmbo en 3 havo/vwo met hem of haar te maken krijgen.

Vanaf de derde klas heeft de mentor elk jaar een gesprek met je over je vakken- of studiekeuze. We maken in de LOB-lessen gebruik van het digitale portfolio en van de website www.dedecaan.net. Je krijgt een inlogcode om bij alle informatie te kunnen.

Natuurlijk kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook een afspraak maken met de leerloopbaanbegeleider. Een beroep of studie kiezen kan namelijk best lastig zijn. De leerloopbaanbegeleider kan gerenommeerde psychologische bureaus inschakelen. Dit brengt wel kosten met zich mee, die voor rekening zijn van de ouders.

Studieles
Hoe kun je het beste studeren? Welke manier past het beste bij jou? Zijn er manieren om bijvoorbeeld lange teksten snel te ‘scannen’? In de studielessen komen deze vragen aan de orde. We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, jouw leergedrag, (digitale) hulpmiddelen voor het leren. Je krijgt 1 lesuur per week studielessen in klas 1. In de Vakroute krijg je ook in klas 2 een uur studieles per week, de overige routes in de eerste twee perioden. In klas 3 is de studieles een vast onderdeel van de mentorles.

Media Centrum
Op de Campus (IC1 en IC5) kun je ook gebruik maken van het Media Centrum. In deze ruimte kun je zelfstandig werken. De uren die je zelfstandig werkt, registreer je als ‘puri’-uren.

Sociale vaardigheidslessen
In de onderbouw staan elke week lessen op het rooster waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. We werken dan aan:

  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Het maken van moreel juiste keuzes
  • Het leren omgaan met boosheid
  • Het leren omgaan met social media

Hiervoor werken we met de lesmethode Tumult. Je leert je bewust te worden van eigen denkfouten en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen denken en doen. Bovendien leer je elkaar te helpen waardoor er een positieve groepscultuur ontstaat.

Pesten voorkomen en bestrijden
We vinden het belangrijk dat pesten wordt voorkomen en aangepakt. Daarvoor hebben we een Pestprotocol ontwikkeld. Deze kun je hier vinden. Om ook pesten via social media goed te kunnen bestrijden hebben we ook een speciaal Social Media Protocol opgesteld. Klik hier om daar meer over te lezen.

Vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders met problemen waarover ze in vertrouwen met iemand willen spreken, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@ichthuskampen.nl). Leerlingen kunnen ook intern vanuit het ondersteuningsteam worden doorverwezen.

Leerlingbegeleiding
Heb je een persoonlijk ondersteuningsplan, dan kun je gebruik maken van extra begeleiding. Hier kun je buiten de lessen extra hulp krijgen bij het plannen en organiseren van je schoolwerk. Ook kun je extra begeleiding krijgen als het even niet lukt om klassikale lessen te volgen. Je moet worden aangemeld via het ondersteuningsteam voor deze extra ondersteuning.

Orthopedagoog
Een orthopedagoog is een specialist in leer- en opvoedingsproblemen van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld faalangst zijn, een leerstoornis/-probleem, een taalstoornis, maar bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid. Onze orthopedagogen onderzoeken het probleem en stellen een handelingsplan op. Dit plan wordt uitgevoerd door de remedial teacher, mentoren en docenten waarbij ze worden ondersteund door de orthopedagoog.

Rebound
Heb je dusdanige gedrags- en motivatieproblemen, dat je opleiding in gevaar komt? Dan vormt Rebound een nieuwe kans om een weg terug te vinden naar het onderwijs of naar werken en leren. Hier werken docenten, leerlingbegeleider, coördinator leerlingbegeleiding, Intern Begeleider, orthopedagoge, jeugdhulpverlener en schoolmaatschappelijk werker nauw samen.

Remedial teacher
Remedial teachers zijn docenten die gespecialiseerd zijn in hulp bij structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Daarnaast is het voor leerlingen met een indicatie mogelijk gebruik te maken van de Villa, Oase of het Anker. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen een pas waarop staat van welke ondersteuning ze gebruik mogen maken. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruik maken van het dyslexieprogramma Sprint Plus of een schoolboek in gesproken vorm ontvangen. Als er een vermoeden is van dyslexie, dan kan er een diagnostisch onderzoek gedaan worden door het Expertiseteam in Zwolle. Ouders betalen hiervoor een bijdrage van 75% van de kosten.

Schoolarts en schoolverpleegkundige
De schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD laten alle leerlingen van klas 2 een vragenlijst invullen. Eventueel nodigen zij kinderen uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook ouders kunnen met vragen bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder is er een open jongerenspreekuur, waar leerlingen met vragen over hun gezondheid terecht kunnen. Centrum voor jeugd en gezin Soms zijn er sociaal emotionele problemen en ligt de oorzaak buiten school. Als deze problemen het functioneren op school belemmeren kunnen we specialisten van Bureau Jeugdzorg inschakelen. Dit gebeurt in overleg met ouders en leerling. De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school toe zodat de leerling op school gesprekken kan voeren.

Jeugdarts van GGD IJsselland
Wij registreren elke vorm van afwezigheid. Soms blijkt hieruit dat iemand zorgwekkend vaak of lang verzuimt. Wordt een kind voor de vierde maal ziek gemeld, of is iemand meer dan twee weken aaneengesloten ziek? Dan volgt in overleg met ouders, een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Wat er met de arts wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder moet gebeuren.

Verkeerseducatie
In de onderbouw is verkeerseducatie een vast onderdeel van het programma. Wij hebben dit in een convenant met de Gemeente Kampen vastgelegd, om zo te werken aan meer veiligheid.

 

Ichtus College Kampen jls1 078.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen e-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Kijk hier voor adressen en telefoonnummers van onze locaties.

Leerlingen absent melden voor de locaties IC1 & IC5: absentie@ichthuskampen.nl