Landstede Groep

Extra verlof

Voor verlof buiten de schoolvakanties gelden een aantal richtlijnen.

Vakantie

Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur/rector van de school aan te vragen. Het kan slechts worden verleend wanneer:

  • Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouder(s)/verzorger(s) het niet mogelijk is om in een van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan.
  • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend en mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er eenmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend. Ook mag het verlof niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, moet altijd ruim van tevoren worden ingediend bij de directeur/rector van de school.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouder(s)/verzorger(s) liggen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen).
  • Verhuizing (ten hoogste 1 dag).
  • Ernstig ziekte van ouder(s)/verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur).
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed - of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag).
  • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders/verzorgers (1 dag).
  • Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.

Kijk hier voor het aanvraagformulier voor (extra) verlof. Het formulier is ook verkrijgbaar op school of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.