Landstede Groep

Stichting Vrienden van het Ichthus College

Deze regeling is van toepassing op de leerlingen die hun opleiding volgen op het Ichthus College in Kampen en Dronten, of die daarmee starten. De Stichting Vrienden van het Ichthus College wil (aankomende) leerlingen ondersteunen die moeite hebben met het bekostigen van leermiddelen, of om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma die de overheid niet betaalt, maar die de school wel belangrijk vindt voor het onderwijs.

Afhankelijk van de financiële situatie wordt gezocht naar een passende oplossing. Leerling/ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. De regeling is beperkt tot een vastgesteld budget per jaar. Hierbij geldt dat, wanneer het budget is gebruikt, nieuwe aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Jaarlijks kan een aanvraag worden ingediend.

Tegemoetkoming ouders voortgezet onderwijs

Als leerlingen jonger zijn dan 18 jaar en hun opleiding volgen in het voortgezet onderwijs dan hebben ze (onder voorwaarden) recht op de regeling Tegemoetkoming Ouders.

Aanvragen hiervoor gaan via DUO (www.duo.nl).
Ook de gemeente Kampen/Dronten biedt een aantal regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Of leerlingen van de regelingen gebruik kunnen maken is onder andere afhankelijk van het inkomen van hun ouders. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de balie inkomen en zorg van de gemeente.

Stichting Vrienden van het Ichthus College heeft een regeling voor leerlingen, jonger dan 18 jaar, uit minimagezinnen. Met deze regeling worden gezinnen ondersteund, die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. Deze regeling kan in de plaats komen van één van bovenstaande regelingen via DUO of de gemeente, of daarop aanvullend zijn. In elk geval zal ook eerst een aanvraag bij één van bovenstaande regelingen gedaan moeten zijn.

De uitvoering van deze regeling berust bij de scholen. De ouders(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. De school neemt die aanvraag in behandeling en maakt daarbij de afweging.

Wanneer komt men in aanmerking voor de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

Als de situatie aansluit bij de volgende regels:

  • de leerling is bij aanvang van het schooljaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar,
  • de leerling is ingeschreven bij een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo), of het praktijk onderwijs (vso),
  • de leerling vraagt een bijdrage voor de volgende ‘schoolmiddelen’: laptop, beroepskleding, beroepsbenodigdheden, schoolkampen en excursies. Deze regeling is niet van toepassing op reiskosten,
  • het inkomen van de aanvrager is minder dan 130% van de bijstandsnorm en de aanvrager kan de kosten voor leermiddelen niet dragen.

Hoe verloopt de aanvraag om gebruik te maken van één van de regelingen?

Leerling/ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger kan een aanvraag indienen bij de vertegenwoordiger van de stichting Vrienden van het Ichthus College, Johan Witteveen - joh.witteveen@gmail.com.

Na ontvangst van de aanvraag wordt een mail verzonden met ontvangstbevestiging met aanvullende informatie. De aanvraag wordt binnen 2 tot 5 werkdagen afgehandeld.

De aanvraag wordt volgens de wet- en regelgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd en vertrouwelijk behandeld.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.