Landstede Groep

Tegemoetkomingen

U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van verschillende regelingen voor een bijdrage in de kosten. Een overzicht van de mogelijkheden.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. U hoeft het kindgebonden budget in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Vragen? Kijk dan hier.

Bijzondere Bijstand (gemeente Kampen)

Een gezin met een laag inkomen, met één of meer kinderen in het basisonderwijs kan per huishouden eens per vier jaar gebruik maken van deze regeling. De bijdrage is maximaal € 450.

Een gezin met een laag inkomen, met één of meer kinderen in het Voortgezet Onderwijs of MBO (tot 18 jaar) kan per kind eens per vier jaar gebruik maken van deze regeling. De bijdrage is maximaal € 450.

U kunt het aanvraagformulier computerregeling downloaden of ophalen bij de balie Inkomen en zorg. U moet bij uw aanvraag een bewijs van inschrijving van de school van het kind en een offerte voor een computer inleveren.

Jeugdsportfonds (gemeente Kampen)

Het Jeugdsportfonds Kampen is bestemd voor kinderen van 6 t/m 17 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het minimuminkomen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie van een sportvereniging en vergoedt de sportkleding tot maximaal € 225,- per jaar per kind.

Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de school, leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: leerlingadministratie@ichthuskampen.nl.  

Jeugdcultuurfonds (gemeente Kampen)

Het Jeugdcultuurfonds Kampen is bestemd voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het minimuminkomen. Het Jeugdcultuurfonds zorgt ervoor dat kinderen aan structurele, actieve kunst- of cultuurbeoefening kunnen doen, en dus lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Vergoed worden zowel de leskosten als de kosten die worden gemaakt voor de aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumenten. De maximale bijdrage uit het fonds is € 450,- per 12 maanden per kind. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: leerlingadministratie@ichthuskampen.nl

Meedoenbon (gemeente Kampen)

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sportieve of sociaal-culturele activiteiten, ook als u een laag inkomen heeft. Heeft u een inkomen tot 110% van het minimuminkomen? U kunt dan Meedoenbonnen aanvragen voor uzelf en voor elk van uw inwonende kinderen tot 18 jaar. Het Ichthus College is een van de organisaties waar u of uw kind deze bon kan besteden. Meer informatie vindt u hier.

Pas van Dronten (gemeente Dronten)

De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om mee te doen met buitenschoolse activiteiten. Daarom ondersteunt de gemeente kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Meer informatie? Klik hier.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten door
Stichting Vrienden van het Ichthus College

Deze regeling is van toepassing op de leerlingen die hun opleiding volgen op het Ichthus College in Kampen en Dronten, of die daarmee starten. De Stichting Vrienden van het Ichthus College wil (aankomende) leerlingen ondersteunen die moeite hebben met het bekostigen van leermiddelen, of om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

Afhankelijk van de financiële situatie wordt gezocht naar een passende oplossing. Leerling/ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. De regeling is beperkt tot een vastgesteld budget per jaar. Hierbij geldt dat, wanneer het budget is gebruikt, nieuwe aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Jaarlijks kan een aanvraag worden ingediend. Lees hier meer over de regeling en het indienen van een aanvraag.

Problemen met betalen?

Valt u niet onder een van bovenstaande regelingen, maar heeft u wel problemen met het betalen van de ouderbijdrage of de laptop? Neem dan hier contact met ons op.
Wij hebben een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor gezinnen waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm; of als op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard. Met de school zijn afspraken mogelijk over gespreide betaling en/of om een deel van het bedrag kwijt te schelden.

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.