Landstede Groep

Begeleiding op maat

We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden voor ondersteuning aan, zoals het verbeteren van studieresultaten, het kiezen van een vakkenpakket, het werken aan zelfvertrouwen of weerbaarheid, het ontwikkelen van sociale vaardigheden of het kiezen van een vervolgstudie. Op het Ichthus College krijg je de begeleiding die je nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren:

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor, het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s) en de leerling. De eerst twee jaar is dit dezelfde persoon. De mentor is contactpersoon tussen school en thuis en als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling.

Niet alleen voor zaken die met het onderwijs te maken hebben (huiswerk, studievaardigheden en resultaten) maar ook voor bijvoorbeeld de keuze voor vakken of studie. De mentor geeft invulling aan de wekelijkse mentorlessen en er zijn individuele mentorgesprekken. Als je extra
ondersteuning nodig hebt, kan de mentor de hulp van anderen inschakelen.

SLB (STUDIELOOPBAANBEGELEIDING)

Elke week krijg je, van praktijkroute tot academische route, een SLB-les van je mentor. Daarin komen de volgende drie onderdelen aan de orde:

1. Leren kiezen: Loopbaanbegeleiding
Ontdek wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In deze lessen word je jezelf bewust van de keuzes je maakt. Dat begint al bij klas 1 bij het kiezen van een project of een masterclass.

Vanaf klas 3 heeft de mentor elk jaar een gesprek met je over je vakken- of studiekeuze. We maken in de LOB-lessen gebruik van het digitale portfolio en van de website www.dedecaan.net waar je een inlogcode voor krijgt. Op het praktijkonderwijs volg je t/m klas 4 de LOB-lessen.

Daarnaast is er vanaf klas 2 (vmbo) en 3 (havo/vwo) de leerloopbaanbegeleider. Hij of zij helpt je met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze. De leerloopbaanbegeleider helpt je ook bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke vervolgopleiding en beroepsrichting. Hij of zij doet dit onder andere met voorlichtingslessen, voorlichtingsavonden en via overleg met de mentoren.

In het praktijkonderwijs ga je vanaf klas 3 een voorbereiding op de stage doen. Je wordt dan getest en getraind op arbeidsvaardigheden. Je stage loop je in klas 4. Tijdens de stage en ontwikkel gesprekken zijn de werkzaamheden tijdens de stage en de ontwikkeling van de leerling een onderwerp van gesprek.

Natuurlijk kunnen je ouder(s)/verzorger(s) ook een afspraak maken met de leerloopbaanbegeleider. Een beroep of studie kiezen kan namelijk best lastig zijn. De leerloopbaanbegeleider kan hiervoor een bureau buiten school inschakelen. De kosten hiervan moeten je ouder(s)/verzorger(s) betalen.

2.Studieles
Hoe kun je het beste studeren? Welke manier past het beste bij jou? Zijn er manieren om bijvoorbeeld lange teksten snel te ‘scannen’? In de studielessen komen deze vragen aan de orde. We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, jouw leergedrag en (digitale) hulpmiddelen voor het leren.

Op het praktijkonderwijs volg je in klas 3 een stageles, waarin je van alles leert over onderwerpen die tijdens de stage van pas kunnen komen.

3. Sociale vaardigheidslessen
In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) staan elke week lessen op het rooster waarin je sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat.
We werken dan aan:
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
• Het maken van moreel juiste keuzes.
• Het leren omgaan met boosheid.
• Het leren omgaan met social media.

Je leert je bewust te worden van eigen denkfouten en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen denken en doen. Bovendien leer je elkaar te helpen: daardoor ontstaat een positieve sfeer in de groep. En dat leert veel fijner!

Op het praktijkonderwijs gebruiken we in klas 1 en 2 de methode BAAZ, hierin komen allerlei onderwerpen aan bod, die ook weer met de stage te maken kunnen hebben.

Extra begeleiding: spelling, begrijpend lezen, rekenen en sociale vaardigheden
Tijdens je hele opleiding kun je in elke klas hulp krijgen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Maar ook bij het maken en plannen van huiswerk als je dat lastig vindt. Ook zijn er trainingen waarbij je leert omgaan met faalangst of waarbij je werkt aan je sociale vaardigheden. Een deel van de begeleiding kan je mentor bieden, andere begeleiding wordt door specialisten opgepakt. En daarnaast hebben we goede ervaringen met instanties die jou op school verder kunnen helpen.

Leerlingbegeleiding

Leerlingen met een persoonlijk ondersteuningsplan, kunnen gebruik maken van extra begeleiding. Zij krijgen buiten de lessen extra hulp bij het plannen en organiseren van het schoolwerk. Of ondersteuning als het even niet lukt om klassikale lessen te volgen.

Aanmelden gaat via de leden van het
ondersteuningsteam; hieronder staan ze genoemd:

Onze coördinatoren leerlingenbegeleiding (CLB)
• Praktijkonderwijs: Marianne van Heerde-Beuzenberg, mvanheerde@ichthuskampen.nl
• Vakroute: Annemarie Goosen, agoosen@ichthuskampen.nl
• Mavo: Annette Rigterink-Riezebos, arigterink@ichthuskampen.nl
• Havo: Katelijne Quaden, kquaden@ichthuskampen.nl
• Academische route: Marloes van Putten, marvanputten@ichthuskampen.nl

Decaan
De decaan ondersteunt de mentor en helpt jou en/of je ouder(s)/verzorger(s) met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze. De decaan verzorgt voorlichtingslessen en voorlichtingsavonden en coördineert het vakken- en beroepskeuzeproces. Ook begeleidt de decaan de tussentijdse instroom van leerlingen in hogere leerjaren. Als het nodig is, kan de decaan hulp inschakelen van externe bureaus.

Onze decanen zijn:
• Vakroute: Hans Zijlstra, hazijlstra@ichthuskampen.nl
Herman Oosterhaar, hoosterhaar@ichthuskampen.nl
• Mavo: Corry Verhulst, cverhulst@ichthuskampen.nl
• Havo: Henk Gruppen, hgruppen@ichthuskampen.nl
• Vwo:  Nico Steen, nsteen@ichthuskampen.nl

Op het praktijkonderwijs werken we met stagecoördinatoren:
• Gert Potgieter, gpotgieter@ichthuskampen.nl
• Geertje Hup, ghup@ichthuskampen.nl

Orthopedagoog
Een orthopedagoog is een specialist in leer- en opvoedingsproblemen van kinderen. Voorbeelden zijn: faalangst een leerstoornis/-probleem, een
taalstoornis, maar ook hoogbegaafdheid. Ga jij naar de orthopedagoog? Dan onderzoekt deze jouw probleem en stelt een handelingsplan op. De remedial teacher, mentoren en docenten voeren dit plan uit. Daarbij krijgen ze ondersteuning van de orthopedagoog.

Rebound
Heb je gedrags- en motivatieproblemen die jouw opleiding in gevaar brengen? Dan is Rebound eennieuwe kans om een weg terug te vinden naar het
onderwijs of naar werken en leren. Binnen Rebound werken docenten, de leerlingbegeleider, de coördinator leerlingbegeleiding, de orthopedagoog,
de jeugdhulpverlener en de schoolmaatschappelijk werker nauw samen. Onze Reboundvoorziening zit in Zwolle en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Remedial teacher 
Remedial teachers zijn docenten die hulp bieden bij structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Via het ondersteuningsteam kan deze
hulp worden ingezet. Heb je dyslexie of dyscalculie, dan kun je extra ondersteuning krijgen. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruikmaken van het dyslexieprogramma op een laptop en / of het krijgen van een schoolboek in gesproken vorm. Is er een vermoeden van dyslexie, dan kan het Expertiseteam in Zwolle een onderzoek doen. Je ouder(s)/verzorger(s) betalen hiervoor 75% van de kosten.

Huiswerkbegeleiding
Sommige leerlingen hebben wat meer aandacht nodig om het huiswerk te plannen en hoe je het leren aanpakt. We helpen je om steeds zelfstandiger te worden bij het leren. Als je echt meer hulp nodig hebt bij het maken van je huiswerk, biedt Lyceo iedere schooldag van 14.00 – 18.00 uur huiswerkbegeleiding aan, tegen een vergoeding. Kijk op www.lyceo.nl voor meer informatie.

Pesten voorkomen en bestrijden
We vinden het ontzettend belangrijk om pesten te voorkomen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt waar we ons aan houden als er toch gepest wordt. Deze afspraken staan in het pestprotocol. Om ook pesten via social media goed te kunnen bestrijden, hebben we een speciaal Social Media Protocol opgesteld. Ook hebben we een veiligheidsplan opgesteld, hierin leggen we alle soorten veiligheid uit die wij als school kunnen bieden.

Voor meer informatie over de veiligheid op school en het pestprotocol/ antipestbeleid kun je contact opnemen via het algemeen telefoonnummer met Marianne van Heerde (praktijkonderwijs), Annemarie Goosen (vakroute), Annette Rigterink (mavo en havo) en Marloes van Putten (academische route).

Vertrouwenspersonen
Het Ichthus College streeft ernaar om een veilige plek te zijn voor zowel leerlingen als medewerkers. Toch kunnen zich in de dagelijkse schoolpraktijk situaties voordoen die haaks staan op dit uitgangspunt. Er is dan sprake van “grensoverschrijdend gedrag”. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld of discriminatie.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.

Locatie VIA (praktijkonderwijs en vakroute):
Doro Hup-Westerink, Janneke van der Weerd, vertrouwenspersoonVIA@ichthuskampen.nl

Locatie IC1 (mavo en havo):
Jan-Peter ter Steeg, vertrouwenspersoonIC1@ichthuskampen.nl

Locatie IC5 (academische Route):
Katelijne Quaden, vertrouwenspersoonIC5@ichthuskampen.nl

Schoolarts en schoolverpleegkundige 
Zodra je in klas 2 zit, vul je een vragenlijst in van de schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD. Eventueel nodigen zij jou uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen met vragen bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder
is er een open jongerenspreekuur, waar je met vragen over je gezondheid terechtkunt.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Soms zijn er sociaal-emotionele problemen en ligt de oorzaak buiten school. Zorgen dergelijke problemen ervoor dat het niet goed gaat met jou op school, dan kunnen we specialisten van Bureau Jeugdzorg inschakelen. Dit gebeurt in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s). De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school toe zodat je de gesprekken op school kunt voeren.

Jeugdarts van GGD IJsselland 
Ben je vaak of lang ziek? Dan overleggen we met je ouder(s)/verzorger(s) en krijg je een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Dit gebeurt als je voor de vierde keer bent ziekgemeld of meer dan twee weken aaneengesloten ziek bent. Wat je met de arts bespreekt, is vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder moet gebeuren.

Verwijsindex risicojongeren 
Alle scholen in de regio maken gebruik van de zogenoemde VerwijsIndex Risicojongeren, dit is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners van jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het gebeurt regelmatig dat verschillende instanties zich tegelijkertijd over een kind ontfermen zonder dit van elkaar te weten. Als meerdere professionals een melding doen, zorgt het systeem ervoor dat zij met elkaar in contact komen.

Ichtus College Kampen jls1 078.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.