Landstede Groep

Begeleiding op maat

We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden voor ondersteuning aan, zoals het verbeteren van studieresultaten, het kiezen van een vakkenpakket, het werken aan zelfvertrouwen of weerbaarheid, het ontwikkelen van sociale vaardigheden of het kiezen van een vervolgstudie. Op het Ichthus College krijg je de begeleiding die je nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor, het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s) en de leerling. De eerst twee jaar is dit dezelfde persoon. De mentor is contactpersoon tussen school en thuis en als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling.

Niet alleen voor zaken die met het onderwijs te maken hebben (huiswerk, studievaardigheden en resultaten) maar ook voor bijvoorbeeld de keuze voor vakken of studie. De mentor geeft invulling aan de wekelijkse mentorlessen en er zijn individuele mentorgesprekken. Als je extra
ondersteuning nodig hebt, kan de mentor de hulp van anderen inschakelen.

SLB (studieloopbaanbegeleiding)

Elke week krijg je, van praktijkroute tot academische route, een SLB-les van je mentor. Daarin komen de volgende drie onderdelen aan de orde:

1. Leren kiezen: Loopbaanbegeleiding
Ontdek wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In deze lessen word je bewust van de keuzes je maakt. Daarnaast is er vanaf klas 2 (mavo) en 3 (havo/vwo) ook de decaan beschikbaar. Hij of zij helpt je met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze.

2. Leren leren: Studieles
Hoe kun je het beste studeren? Welke manier past het beste bij jou? We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, jouw leergedrag en (digitale) hulpmiddelen voor het leren.

Op het praktijkonderwijs volg je in klas 3 een stageles, waarin je van alles leert over onderwerpen die tijdens de stage van pas kunnen komen.

3. Leren leven: sociaal- emotionele ontwikkeling
Tijdens de SLB-les besteden we aandacht aan jouw sociaal emotionele ontwikkeling. De mentor biedt je daarbij verschillende onderwerpen op maat.


Remedial teacher

Remedial teachers zijn docenten die hulp bieden bij structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Via het ondersteuningsteam kan deze
hulp worden ingezet. Heb je dyslexie of dyscalculie, dan kun je extra ondersteuning krijgen. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruikmaken van het dyslexieprogramma op een laptop en / of het krijgen van een schoolboek in gesproken vorm. Is er een vermoeden van dyslexie, dan kan het Expertiseteam in Zwolle een onderzoek doen. Je ouder(s)/verzorger(s) betalen hiervoor 75% van de kosten.

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen hebben wat meer aandacht nodig om het huiswerk te plannen en hoe je het leren aanpakt. We helpen je om steeds zelfstandiger te worden bij het leren. Als je echt meer hulp nodig hebt bij het maken van je huiswerk, biedt Lyceo iedere schooldag van 14.00 – 18.00 uur huiswerkbegeleiding aan, tegen een vergoeding. Kijk op www.lyceo.nl voor meer informatie.

Pesten voorkomen en bestrijden

We vinden het ontzettend belangrijk om pesten te voorkomen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt waar we ons aan houden als er toch gepest wordt. Deze afspraken staan in het pestprotocol. Om ook pesten via social media goed te kunnen bestrijden, hebben we een speciaal Social Media Protocol opgesteld. Ook hebben we een veiligheidsplan opgesteld, hierin leggen we alle soorten veiligheid uit die wij als school kunnen bieden.

Voor meer informatie over de veiligheid op school en het pestprotocol/ antipestbeleid kun je contact opnemen via het algemeen telefoonnummer met Marianne van Heerde (praktijkonderwijs), Annemarie Goosen (vakroute), Annette Rigterink (mavo en havo) en Marloes van Putten (academische route).

Vertrouwenspersonen

Het Ichthus College streeft ernaar om een veilige plek te zijn voor zowel leerlingen als medewerkers. Toch kunnen zich in de dagelijkse schoolpraktijk situaties voordoen die haaks staan op dit uitgangspunt. Er is dan sprake van “grensoverschrijdend gedrag”. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld of discriminatie.

Mocht er sprake van grensoverschrijdend gedrag dan kunnen leerlingen, en/of ouders contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Samen met hem of haar kunnen dan eventuele vervolgstappen worden besproken.

Een vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht tenzij er sprake is van een misdrijf. Iedereen, dus ook een vertrouwenspersoon, is verplicht dit te melden.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.

Locatie VIA (praktijkroute en vakroute)
Angelique van Ginkel-Boeve, Janneke van der Weerd
vertrouwenspersoonVIA@ichthuskampen.nl

Locatie Campus (mavo en havo en academische Route)
Marieke van Wijck, Iris Groot Koerkamp, Jan-Peter ter Steeg
vertrouwenspersoonIC1@ichthuskampen.nl

 

Klik hier voor het reglement vertrouwenspersonen. 

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Zodra je in klas 2 zit, vul je een vragenlijst in van de schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD. Eventueel nodigen zij jou uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen met vragen bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder
is er een open jongerenspreekuur, waar je met vragen over je gezondheid terecht kunt.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Soms zijn er sociaal-emotionele problemen en ligt de oorzaak buiten school. Zorgen dergelijke problemen ervoor dat het niet goed gaat met jou op school, dan kunnen we specialisten van Bureau Jeugdzorg inschakelen. Dit gebeurt in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s). De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school toe zodat je de gesprekken op school kunt voeren.

Jeugdarts van GGD IJsselland 

Ben je vaak of lang ziek? Dan overleggen we met je ouder(s)/verzorger(s) en krijg je een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Dit gebeurt als je voor de vierde keer bent ziekgemeld of meer dan twee weken aaneengesloten ziek bent. Wat je met de arts bespreekt, is vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder moet gebeuren.

Verwijsindex risicojongeren

Alle scholen in de regio maken gebruik van de zogenoemde VerwijsIndex Risicojongeren, dit is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners van jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het gebeurt regelmatig dat verschillende instanties zich tegelijkertijd over een kind ontfermen zonder dit van elkaar te weten. Als meerdere professionals een melding doen, zorgt het systeem ervoor dat zij met elkaar in contact komen.

Ichtus College Kampen jls1 078.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1A,5) en 088-850 83 83 (VIA).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.