Landstede Groep

Begeleiding op maat

Op het Ichthus College krijg je de begeleiding die je nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. De eerste twee jaar is dat dezelfde persoon. Je mentor helpt je bij je studie en houdt je resultaten in het oog. Daarnaast begeleidt je mentor jou in het eerste jaar met het kiezen van bijvoorbeeld een Talentclass, een project of een module. Ook verzorgt de mentor de zogenoemde SLB-les (studieloopbaanbegeleiding). Tijdens deze les leer je wie je bent en wat je kunt en wat je wilt. Je wordt je bewust van je competenties.

In het eerste jaar is er een kennismakingsbezoek waarbij de mentor met je ouders kennismaakt. De mentor is ook degene bij wie je kunt aankloppen met vragen en problemen. Ook als die niet met school te maken hebben. Kan de mentor niet helpen, dan zorgt hij of zij ervoor dat je verder wordt geholpen.

Extra begeleiding: spelling, begrijpend lezen, rekenen en sociale vaardigheden

Tijdens je hele opleiding kun je in elke klas hulp krijgen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Maar ook bij het maken en plannen van huiswerk als je dat lastig vindt. Ook zijn er trainingen waarbij je leert omgaan met faalangst of waarbij je werkt aan je sociale vaardigheden.

StudyBuddy: huiswerkbegeleiding

In alle klassen 1 en 2 en in klas 3 van de Vhbo- en Academische route, kun je na schooltijd begeleiding krijgen bij het maken van het huiswerk (kijk hier).

SLB (studieloopbaanbegeleiding)

Elke week krijg je een SLB-les van je mentor. Daarin komen de volgende drie onderdelen aan de orde:

1. Leren kiezen: Loopbaanbegeleiding
Ontdek wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In deze lessen word je jezelf bewust van de keuzes je maakt. Dat begint al bij klas 1 bij het kiezen van een project of een masterclass.

Vanaf klas 3 heeft de mentor elk jaar een gesprek met je over je vakken- of studiekeuze. We maken in de LOB-lessen gebruik van het digitale portfolio en van de website www.dedecaan.net waarvoor je een inlogcode krijgt.

Daarnaast is er vanaf klas 2 (vmbo) en 3 (havo/vwo) de leerloopbaanbegeleider. Hij of zij helpt je met specifieke vragen over een opleiding of profielkeuze. De leerloopbaanbegeleider helpt je ook bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke vervolgopleiding en beroepsrichting. Hij of zij doet dit onder andere met voorlichtingslessen, voorlichtingsavonden en via overleg met de mentoren.

Natuurlijk kunnen je ouder(s)/verzorger(s) ook een afspraak maken met de leerloopbaanbegeleider. Een beroep of studie kiezen kan namelijk best lastig zijn. De leerloopbaanbegeleider kan hiervoor een bureau buiten school inschakelen. De kosten hiervan moeten je ouder(s)/verzorger(s) betalen.

2. Studieles
Hoe kun je het beste studeren? Welke manier past het beste bij jou? Zijn er manieren om bijvoorbeeld lange teksten snel te ‘scannen’? In de studielessen komen deze vragen aan de orde. We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, jouw leergedrag en (digitale) hulpmiddelen voor het leren.

3. Sociale vaardigheidslessen
In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) staan elke week lessen op het rooster waarin je sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. We werken dan aan:

  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
  • Het maken van moreel juiste keuzes.
  • Het leren omgaan met boosheid.
  • Het leren omgaan met social media.

Dit gebeurt met de lesmethode Tumult. Je leert je bewust te worden van eigen denkfouten en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen denken en doen. Bovendien leer je elkaar te helpen: daardoor ontstaat een positieve sfeer in de groep. En dat leert veel fijner toch?

Pesten voorkomen en bestrijden

Als je gepest wordt is dat niet leuk. Om dat te voorkomen en aan te pakken is er een Pestprotocol. 

Vertrouwenspersonen

Het Ichthus College streeft ernaar om een veilige plek te zijn voor zowel leerlingen als medewerkers.

Toch kunnen zich in de dagelijkse schoolpraktijk situaties voordoen die haaks staan op dit uitgangspunt. Er is dan sprake van “grensoverschrijdend gedrag”.
Bedoeld zijn (seksuele) intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld of discriminatie.

Mocht er sprake van grensoverschrijdend gedrag dan kunnen leerlingen, en/of ouders contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Samen met hem of haar kunnen dan eventuele vervolgstappen worden besproken. Een vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht tenzij er sprake is van een misdrijf. Iedereen, dus ook een vertrouwenspersoon, is verplicht dit te melden.

U kunt per locatie contact op nemen met een vertrouwenspersoon via onderstaande mailadressen.

Locatie VIA (PRO en Vakroute):         vertrouwenspersoonVIA@ichthuskampen.nl     

Locatie IC1 (VHBO Route):                 vertrouwenspersoonIC1@ichthuskampen.nl     

Locatie IC5 (Academische Route)      vertrouwenspersoonIC5@ichthuskampen.nl        

Leerlingbegeleiding

Heb je een persoonlijk ondersteuningsplan, dan kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Dit betekent dat je buiten de lessen extra hulp krijgt bij het plannen en organiseren van je schoolwerk. Ook kun je extra begeleiding krijgen als het even niet lukt om klassikale lessen te volgen. Ons ondersteuningsteam moet je aanmelden voor deze extra ondersteuning.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog is een specialist in leer- en opvoedingsproblemen van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld faalangst zijn, of een leerstoornis/-probleem, een taalstoornis, maar bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid. Ga jij naar de orthopedagoog? Dan onderzoekt deze jouw probleem en stelt een handelingsplan op. De remedial teacher, mentoren en docenten voeren dit plan uit. Daarbij krijgen ze ondersteuning van de orthopedagoog.

Rebound

Heb je dusdanige gedrags- en motivatieproblemen dat je opleiding in gevaar komt? Dan is Rebound een nieuwe kans om een weg terug te vinden naar het onderwijs of naar werken en leren. Binnen Rebound werken docenten, de leerlingbegeleider, de coördinator leerlingbegeleiding, de intern begeleider, de orthopedagoog, de jeugdhulpverlener en de schoolmaatschappelijk werker nauw samen.

Remedial teacher

Remedial teachers zijn docenten die hulp bieden bij structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Heb je een indicatie? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de Villa (Ichthus 3) of het Anker.

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan krijg je een pas waarop staat van welke ondersteuning je gebruik mag maken. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruikmaken van het dyslexieprogramma SprintPlus of het krijgen van een schoolboek in gesproken vorm.
Is er een vermoeden van dyslexie, dan kan het Expertiseteam in Zwolle een onderzoek doen. Je ouder(s)/verzorger(s) betalen hiervoor 75% van de kosten.

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Zodra je in klas 2 zit, vul je een vragenlijst in van de schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD. Eventueel nodigen zij jou uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen met vragen bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder is er een open jongerenspreekuur, waar je met vragen over je gezondheid terechtkunt.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Soms zijn er sociaal-emotionele problemen en ligt de oorzaak buiten school. Zorgen dergelijke problemen ervoor dat het niet goed gaat met jou op school, dan kunnen we specialisten van Bureau Jeugdzorg inschakelen. Dit gebeurt in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s). De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school toe zodat je de gesprekken op school kunt voeren.

Jeugdarts van GGD IJsselland

Ben je vaak of lang ziek? Dan overleggen we met je ouder(s)/verzorger(s) en krijg je een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Dit gebeurt als je voor de vierde keer bent ziekgemeld of meer dan twee weken aaneengesloten ziek bent. Wat je met de arts bespreekt is vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder moet gebeuren.

Verkeersles

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) krijg je ook verkeersles zodat jij altijd veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Ichtus College Kampen jls1 078.jpg

Stel je vraag

Contact

Algemeen
Telefoonnummer: 088-850 74 50 (Ichthus 1, 5) en 088-850 83 83 (Ichthus 4).
E-mailadres: info@ichthuskampen.nl

Locaties
Kijk hier voor de gegevens van onze locaties.

Absentiemeldingen
Een leerling absent melden? Kijk hier.